Partners

 

Prof. Stefan Kramer

https://www.datamining.informatik.uni-mainz.de/stefan-kramer/

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

 

 

 

 

 

Prof. Kristian Kersting

https://ml-research.github.io/people/kkersting/index.html

Technische Universität Darmstadt

 

 

 

 

 

Prof. Jochen Triesch

https://www.fias.science/en/neuroscience/research-groups/jochen-triesch/

Goethe-Universität Frankfurt am Main

 

 

 

 

 

Prof. Bertil Schmidt

https://www.hpc.informatik.uni-mainz.de/bertil-schmidt/

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

 

 

 

 

 

Prof. Michael Wand

https://www.staff.uni-mainz.de/wandm/

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

 

 

 

 

 

 

Prof. Iryna Gurevych

https://www.informatik.tu-darmstadt.de/ukp/ukp_home/staff_ukp/prof_dr_iryna_gurevych/index.en.jsp

Technische Universität Darmstadt

 

 

 

 

Prof. Visvanathan Ramesh

http://www.ccc.cs.uni-frankfurt.de/people/

Goethe-Universität Frankfurt am Main

 

 

 

 

 

Prof. Jan Peters

https://www.ias.informatik.tu-darmstadt.de/Team/JanPeters

Technische Universität Darmstadt

 

 

 

 

 

Prof. Johannes Fürnkranz

https://www.jku.at/en/faw/about-us/team/johannes-fuernkranz/

Associated Member, Johannes Kepler Universität Linz